///
Aktivitete

Qëllimi: Dorëzimi i pajisjeve kompjuterike në Universitetin “Fan S. Noli” Korçë 

Rëndësia: Renovimin përfundimtar të Qendrës së Inovacionit 

Pjesëmarrës:

 Z. Ali Jashari – Rektor i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë

Znj. Erinda Papa – Zv/Rektore për anën mësimore 

Znj. Majlinda Bello – Zv/Rektore për Kurrikulat dhe Kërkimin Shkencor 

Znj. Enslemvera Zake – Kryetare e Bordit të Administrimit 

Znj. Brikela Qelemeni – Anëtare e Bordit të Administrimit 

Projekti “Inovacioni dhe eko-sistemi në rajonin ndërkufitar” është pjesë e Programit Europian për Bashkëpunimin Ndërkufitar Shqipëri – Maqedoni, nën Instrumentin e Asistencës Teknike të Paraanëtarësimit (IPA II) 2014 – 2020. 

Ky trajnim u mbajt nga zonja Manuela Meçe, eksperte e zhvillimit të Kapaciteteve dhe nga ekspertja e Pronës Intelektuale Znj. Albana Laknori. Zonja Mece prezantoi një përshkrim të tërë mbi "Menaxhimin e Inovacionit". Ky është edhe moduli i dytë i trajnimit i përgatitur nga zonja Meçe.

Rëndësia e takimit qëndroi tek: 

  •  Diskutime mbi funksionimin e plotë të Qendrës së Inovacionit
  •  Nën-Grantimi dhe “Thirrje për Propozime
  •  Vendosja e datës për nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit

Në këtë ditë, në Fakultetin e Turizmit dhe Mikpritjes në Ohër, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi midis Universitetit “St. Kliment Ohridski "në Ohër dhe Universiteti" Fan S. Noli "në Korçë si një simbol i fillimit zyrtar të bashkëpunimit midis universiteteve në lidhje me qendrat e reja të krijuara të Inovacionit.

Ky trajnim u organizua dhe u drejtua nga znj. Manuela Meçe, eksperte e zhvillimit të  Kapaciteteve. Ajo prezantoi një përshkrim të tërë mbi "Kapacitetet dhe menaxhimin e inovacionit. Ky ishte trajnimi i parë në kuadër të këtij projekti, me një pjesëmarrje të moderuar të studentëve nga fusha të ndryshme, dhe dy mjekë të sapodiplomuar.

Ky trajnim u mbajt nga zonja Manuela Meçe, eksperte e zhvillimit të Kapaciteteve dhe nga ekspertja e Pronës Intelektuale Znj. Albana Laknori. Zonja Mece prezantoi një përshkrim të tërë mbi "Menaxhimin e Inovacionit". Ky është edhe moduli i dytë i trajnimit i përgatitur nga zonja Meçe.

Fondi për inovacion dhe zhvillim të teknologjisë hapi zyrtarisht Qendrën e Inovacionit, në Fakultetin e turizmit dhe Mikpritjes në Ohër. Në të njëjtën event, u bë zyrtarisht publike thirrja për nën-grantin të SME-ve të themeluara "start-up" dhe "spin-of" nga rajoni Jug-Perëndim.

Folës të veprimtarisë ishin Drejtori i Fondit, Z. Jovan Despotovski dhe Rektori i "St. Universiteti Kliment Ohridski ”- Manastir, prof. dr. Saso Korunovski.

For the purposes of the project “Innovation Eco-System in the CBC-area” (INNOV8), as part of the IPA program for pre-accession assistance by the European Commission represented by the Delegation of EU in the Republic of North Macedonia, there was a presentation by PhD Radmil Polenakovik and PhD Borislav Nestoroski about “Capacity Building in SME-s and Start-Ups”. The presentation was held at Innovation hub at the Faculty for Tourism and Hospitality-Ohrid in the presence of representatives of the SME-s, active sport associations and eco-groups and grant applicants from Ohrid and Struga.

Pages