///
Ceremonia e Hapjes së Qëndrës së Inovacionit

Pjesëmarrësit:

Z. Ali Jashari, Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë

Znj. Erinda Papa, Zëvëndës rektore për Shkencën dhe Kërkimin, UNIKO

Znj. Enslemvera Zake, Drejtuese Njësisë së Administrimit dhe Financës, UNIKO

Z. Artur Prifti, Drejtor i Kurrikulës, Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit, UNIKO

Znj. Elena Tona, Drejtuese e Librarisë Universitare, UNIKO

Znj. Eftiola Bylykbashi, Shefi i Arkivit dhe Protokollit, UNIKO

Znj. Monika Shano, Specialiste Finance, UNIKO 

Znj. Erjona Asabella, Koordinatore Shkencore, UNIKO

Znj. Vera Karadjova, Shefi i Departamentit të Financave dhe Sigurimeve, Fakulteti i Turizmit dhe Shërbimeve të Mikpritjes, “St. Kliment Ohridski” Universiteti i Bitola-s 

Z. Marjan Kuzmanovski, Administrator Sistemi dhe Rrjeti, Fakulteti i Turizmit Shërbimeve Pritëse“St. Kliment Ohridski” Universiteti i Bitolas

Znj. Benila Themeli, Zv. Kryetare, Bashkia e Korçës 

Znj. Etleva Mullaj, Drejtuese e Projektit, EPD

Z. Stilian Doraci, Staf Adminstrativ dhe Mbështetës, EPD

Znj. Shpresa Zylfo, Senior Staf i Qendrës së Inovacionit, EPD 

Z. Robert Dumi, Drejtor i Përgjithshëm, AKSHI.

Z. Julian Zaimi, Specialist i Njësisë së Bashkëpunimi shumë –palëshe, AKSHI.

Znj. Ivana Stankovska, Projekt Menaxhere, NCDIEL

Znj. Anja Ujdur, Koordinatore zyre, FITD 

 

Qëllimi Kryesor: Ceremonia e hapjes së Qendrës së Inovacionit në Korçë

Rëndësia e takimit qëndroi tek: 

 •  Diskutime mbi funksionimin e plotë të Qendrës së Inovacionit
 •  Nën-Grantimi dhe “Thirrje për Propozime
 •  Vendosja e datës për nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit

Përshëndetje:

Z. Ali Jashari, Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës hapi ceremoninë, duke përshëndetur të gjithë të pranishmit. Ai gjithashtu përshëndeti përfaqësuesit e "St. Kliment Ohridski”Universiteti i Manastirit. Zonja Erinda Papa përgëzoi këtë event dhe uroi një bashkëpunim të suksesshëm në të ardhmen. Kjo u përkrah shumë nga Z. Jashari, duke theksuar se kjo Qendër e Inovacionit do të shërbejë jo vetëm për studentët, por edhe për të gjithë ata që ndajnë dhe mbështesin ide të reja.

Zonja Benila Themeli, Nënkryetare i Bashkisë Korçë, e konsideroi qendrën si pjesë të një projekti vizionar të financuar nga BE. Ajo e nënvizoi si duhet rolin e bashkisë në krijimin e ideve, mbështetjen e ideve inovative, si dhe sinergjitë e mundshme. Zonja Themeli shtoi se ekziston një qendër e vogël e inovacionit në ambientet e Bashkisë Korçë, por shërben vetëm për informatikë / zhvillues të IT. Për më tepër, ajo kërkoi qasjen e të rinjve dhe pretendoi për pjesëmarrje më të gjerë të tyre, për ta shndërruar qendrën në një nga më të rëndësishmet në rajonin e Korçës.

Sipas fjalës së tij, z. Robert Dumi, Drejtori i Përgjithshëm i AKSHI, prezantoi në lidhje me potencialin e inovacionit në Korçë. Ai deklaroi se, gjithçka pa mbështetjen e inovacioni është e pavlefshme dhe se qendra mund të jetë pjesë e bashkësisë lokale.

Zonja Vera Karadjova nga "St. Universiteti Kliment Ohridski”i Manastirit, uroi ceremoninë. Ajo kërkoi një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet palëve. Për më tepër, ajo shkurtimisht përmblodhi "St. Universiteti Kliment Ohridsk  ” I vlerësuar si universiteti më i vjetër modern në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me 10 fakultete, dhe bashkëpunim të mundshëm me programe shkëmbimi ndërkombëtar si: Shoqata e Universitetit Ballkanik, CEEPUS, Erasmus + dhe Erasmus Mundus.

Zonja Karadjova përmendi gjithashtu disa bashkëpunime në teknologjinë e informacionit, zhvillimin socio-ekonomik dhe inovacionin me Universitetin Ndërkombëtar të Pragës, "St. Universiteti Kliment Ohridski” i Sofjes, Universiteti i Beogradit dhe Universiteti“ Eötvös Loránd” i Budapestit. Z. Dumi si pjesë e në bashkëpunim në shkëmbimi akademik, citoi që Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës është pjesë e CEEPUS që nga viti 2009, dhe ftoi të gjithë studentët, si dhe të gjithë rininë e inovacionit të përfitonin nga kjo mundësi.

 

Diskutim mbi funksionimit e plotë të Qendrës së Inovacionit 

Takimi i grupit të punës ishte një nga pikat kryesore të ceremonisë. U diskutua dhe u konkludua në këto ide:

 • Fillimi, mbështetja dhe financimi i SME-ve;
 • Bashkëpunim më i ngushtë midis Universitetit të Korçës dhe Ohrit në inovacion;
 • Bashkëpunim më i ngushtë për inovacionin në bujqësi, peshkim, IT dhe informatikë;
 • Brezi i ri dhe palët e treta:
 • Trashëgimia kulturore dhe inovacioni
 • Inovacioni në turizëm, mbështetja e SME-ve
 • Përfshirja e zgjuar e të rinjve

 

Diskutime mbi nën-grantimin “Thirrja për Propozime” 

Kjo pjesë ishte padyshim më e rëndësishmja. Z. Dumi deklaroi se nga përvoja e mëparshme me Projektet e tjera të financuara nga BE, nuk është e thjeshtë zgjedhja e përfituesit më të mirë, në rastin e nën-granteve. Ai sugjeroi që grupi i punës të vlerësojë SME-të/ Start-ups duke filluar nga:

 1. Kriteret e pranueshmërisë
 2. Rregulla të njëjta aplikimi
 3. Transparenca
 4. Kriteret e përzgjedhjes bazuar në meritë

Zonja Papa mbështeti idenë, duke përmendur se kriteret e bazuara në merita duhet të jetë një mënyrë më e mirë për fituesit e subgranteve. Zonja Karadjova, nga ana tjetër, deklaroi për zhvillimin e inovacionit në mënyra të ndryshme. Ajo ishte me një fjalë për zhvillimin e marrëdhënies midis dy universiteteve. Lidhur me këto çështje, Z. Dumi rriti shumën mesatare të nën-grantit. Ai theksoi se me një donator të rëndësishëm, të gjithë do të bëjnë më të mirën.

 

Diskutimi i ideve për fushatën promovuese

Siç u diskutua në takimet e mëparshme, një fushatë promovuese do të mbahet brenda muajit të ardhshëm. Në këtë mënyrë, zonja Papa mbështeti promovimin e projektit, dhe riktheu të gjithë potencialin njerëzor në zhvillimin rajonal duke përdorur Qendrën e Inovacionit. Ajo gjithashtu theksoi se ky projekt duhet të shërbejë si një sinergji me SME të tjera të inovacionit, dhe / ose përmirësimin e metodës së kërkimit shkencor.

 

Diskutim mbi nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit

Pjesa e fundit e ceremonisë merrej me nënshkrimin e Marrëveshjes së bahskëpunimit. Kjo marrëveshje do të hapë rrugën zyrtare të një bashkëpunimi më të zgjuar inteligjent midis dy Universiteteve. Z. Dumi me kënaqësi tha që të dy institucionet akademike do të zhvillojnë paraprakisht Hub-et pas implementimit të plotë të INNOV8, vitin e ardhshëm. Kjo e fundit ishte e vlefshme për partnerët maqedonas. Z. Dumi pretendoi gjithashtu për bashkëpunim më të mirë, dhe ndërtimin e urave të reja të komunikimit në rrugën e kërkimit dhe inovacionit. Zonja Papa ndau mendime se ky Projekt është zhvendosur në drejtimin e duhur, duke arritur rezultatet më të mira.

Sipas diskutimeve, Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Ceremonia e Inovacionit Hub Ohër do të zhvillohet, ndoshta brenda javës së parë të Prillit.